1. Disclaimer

 2. De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.actieplatform.nl.

  Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.
  Gebruik van de Actie Platform-website
  De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Actie Platform zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Actie Platform niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Actie Platform garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Actie Platform wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
  Informatie van derden, producten en diensten
  Wanneer Actie Platform links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Actie Platform worden aanbevolen. Actie Platform aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Actie Platform niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
  Informatie gebruiken
  Actie Platform behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Actie Platform of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.
  Wijzigingen
  Actie Platform behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
  Toepasselijk recht
  Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 3. Neem vooral contact op

  En zo bieden we bij Actie Platform nog veel meer toegevoegde waarde. Wilt u weten hoe we onze services vormgeven en hoe we data privacy en data security waarborgen? Neem dan contact op via: info@actieplatform.nl of bel 0226 74 80 11